David Beckham, Reggie Bush Taking Soccer Free Kicks